Nyheter

Årsmøte 2019

Publisert: 6. februar 2019  av Matthias Gullberg  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Velkommen til årsmøte 7. mars kl. 17.30 på Quality Hotel Mastemyr

GAF avholder sitt årsmøte:
Dato:                    torsdag 7. mars 2019
Sted:                     Quality Hotel Entry, Lienga 11, 1414 Kolbotn
Årsmøte start:  kl. 17.30 (med start av FNG årsmøte kl. 17.00)

FNG vil avholde sitt årsmøte samtidig med GAF, slik at vi kan gjennomføre 2 fagdager sammen – til glede for alle klubber og baneselskap. Seminaret kommer også til å være åpent for andre enn medlemmene til de 2 foreningene. FNG starter sitt årsmøte kl. 17.00 og vi beregner en halvtime.

Seminarprogram/middag/overnatting: Detaljer kommer i egen utsendelse.

Vi ber om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet blir oversendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

Saksliste

Årsmøtet skal:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle styrets årsberetning
  5. Behandle foreningens årsregnskap i revidert stand
                          Drift- og regnskapsår går fra 01.01 – 31.12
6.          Behandle innkomne forslag
             7.          Fastsette kontingent og avgifter
             8.          Vedta foreningens budsjett
             9.          Velge   1.         Styrets leder for 2 år (like år).
                                        2.         To (like år)eller tre (ulike år) av styrets medlemmer for 2 år.
                                        3.         Revisor for 2 år.
 4.         Valgkomité bestående av 3 medlemmer for 2 år. (Leder og 2. medlem i like år og 1. medlem i ulike år).For ordens skyld gjengis hva som står i GAFs vedtekter om årsmøtet;


§4        Årsmøte

4.1       Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av juni måned.

4.2       Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers skriftlig varsel sendt som e-post til hvert medlem til oppgitt adresse, samt oppslag på GAFs hjemmeside.  Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet. Sakspapirene legges ut på GAFs hjemmeside senest 1 uke før Årsmøtet

4.3       Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet.  Styret kan invitere andre til å være tilstede.

4.4       Stemmerett har ethvert medlem som har betalt fastsatt kontingent. Stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

4.5       På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 3 uker før årsmøtet.  Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det.  Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om          godkjenning av sakslisten.

4.6       Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK hvis du godtar dette Les mer om cookies og personvern her