GAF

Vedtekter


Vedtekter for Norsk Golfadministrasjonsforening

Stiftet 13.09.1990
(Endret 8. Februar 2007, 7. Februar 2008, 16. Mars 2010, 31. mai 2012, 12. juni 2013)


 

§ 1 Navn og Formål

1.1 Foreningens navn er Norsk Golfadministrasjonsforening, GAF. På engelsk; Golf Management Association Norway GMAN.

1.2 Foreningens formål er: Primært å utvikle medlemmenes kompetanse og kunnskap om administrative funksjoner i en golfklubb. I tillegg å utvikle norsk golf gjennom møter, kurs og informasjons virksomhet overfor forbund, nyetablerte klubber, andre organisasjoner tilknyttet golfsporten og til alle administrativt ansatte i golfklubber etc.

§2 Medlemskap

2.1 Enhver som er engasjert i den administrative driften av golfklubb eller golfbane tilsluttet NGF og andre organisasjoner, foreninger og forbund tilknyttet golfsporten, kan bli medlem. Klubber uten fast ansatte kan søke om å bli medlem. Eiere med en betydelig eierandel av golfbane kan søke om å bli medlem.

2.2 Andre klubb- eller baneinvolverte kan av styret inviteres som observatør til møter.

2.3 Søknad om medlemskap skal skje skriftlig til styret.

2.4 Medlemskap i foreningen er først gyldig etter at kontingent er betalt.

§3 Styret

3.1 Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

3.2 Styret består av leder + 5 styremedlemmer.

3.3 Styrets leder velges for 2 år. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, og 2 eller 3 medlemmer skal være på valg ved hvert årsmøte.

3.4 Styret skal iverksette årsmøtets og medlemsmøtenes bestemmelser.

3.5 Styret skal holde møte når lederen eller minst 2 av styremedlemmene ønsker det.

3.6 Det skal føres protokoll over de saker som behandles. Ved stemmelikhet avgjøres saken med lederens stemme.

3.7 Signaturrett. Styrets leder og daglig leder skal signere hver for seg.

§4 Årsmøte

4.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av juni måned.

4.2 Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers skriftlig varsel sendt som e-post til hvert medlem til oppgitt adresse, samt oppslag på GAFs hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet. Sakspapirene legges ut på GAFs hjemmeside senest 1 uke før Årsmøtet

4.3 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre til å være tilstede.

4.4 Stemmerett har ethvert medlem som har betalt fastsatt kontingent. Stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

4.5 På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 3 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

4.6 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§5 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle styrets årsberetning
5. Behandle foreningens årsregnskap i revidert stand Drift- og regnskapsår går fra 01.01 – 31.12
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette kontingent og avgifter
8. Vedta foreningens budsjett
9. Velge

    1. Styrets leder for 2 år (like år).
    2. To (like år)eller tre (ulike år) av styrets medlemmer for 2 år.
    3. Revisor for 2 år.
    4. Valgkomité bestående av 3 medlemmer for 2 år. (Leder og 2. medlem i like år og 1. medlem i ulike år).